در حال نمایش 4 نتیجه

نمایش 9 24 36

کتاب کار علوم تجربی ششم دبستان

45,000 تومان
«کتاب های کار پوپک» می کوشد تا دانش آموزان را در درک ساده و فعال مفاهیم کتاب های درسی یاری دهد و آنان را در مسیر موفقیت تحصیلی کمک کند. این کتاب ها با سرفصل های کتاب درسی تطبیق دارد و توسعه و لذت آموختن از نتایج آن است.

کتاب کار علوم تجربی پنجم دبستان

40,000 تومان
«کتاب های کار پوپک» می کوشد تا دانش آموزان را در درک ساده و فعال مفاهیم کتاب های درسی یاری دهد و آنان را در مسیر موفقیت تحصیلی کمک کند. این کتاب ها با سرفصل های کتاب درسی تطبیق دارد و توسعه و لذت آموختن از نتایج آن است.

کتاب کار علوم تجربی اول دبستان

50,000 تومان
«کتاب های کار پوپک» می کوشد تا دانش آموزان را در درک ساده و فعال مفاهیم کتاب های درسی یاری دهد و آنان را در مسیر موفقیت تحصیلی کمک کند. این کتاب ها با سرفصل های کتاب درسی تطبیق دارد و توسعه و لذت آموختن از نتایج آن است.

میکروسکوپ 450 L

340,000 تومان
اگرازذره بین استفاده کرده باشید می دانید که ذره بین می تواند تصویراجسام رابزرگترکند. حال اگرازدوذره بین استفاده کنیم یعنی تصویری راکه ذره بین اول نشان می دهدبه کمک ذره بین دوم بازهم بزرگترکنیم. آن گاه یک میکروسکوپ ساده ساخته ایم. اولین میکروسکوپ بیش از۴۰۰۰۰ سال پیش اختراع شد. این میکروسکوپ یک لوله بود که دردوسرآن دوذره بین قوی یابه عبارت علمی تردوعدسی قرارکرفته بودند(ذره بین یک نوع عدسی است) یک سرلوله روی نمونه قرارداده می شدوچشم روی سردیگرقرارمی گرفت. اساس میکروسکوپ های امروزی نیزهمین لوله ودوعدسی درون آن است. عدسی اول راکه روی شیء قرارمی گیردعدسی شیئی می نامند. درمیکروسکوپ های امروزی قطعات دیگری نیزوجودداردکه کاربامیکروسکوپ راآسان می کنند. یک چشمی: که فقط یک عدسی چشمی دارد وبایک چشم می توان درآن نگاه کرد. دوچشمی: که دوعدسی چشمی داردوباهردوچشم می توان به درآن نگاه کرد. میکروسکوپ های دانش آموزی معمولا ازنوع یک چشمی ومیکروسکوپ های آزمایشگاهی ازنوع دوچشمی است. ازمیکروسکوپ،استفاده های متعددمی شود: *- درآزمایشگاه های تشخیص طبی برای مشاهده ی خون ونمونه های دیگر *- درآزمایشگاه های تحقیقاتی زیستی برای مشاهده ی انواع سلول ها (گیاهی،جانوری،آغازیان وقارچ ها)ونیزویروس هاودیگرنمونه های ریز *- درصنایع فلزشناسی(متالوژی)برای مطالعه ی سطح فلزات واثرموادبرآن ها *- درزمین شناسی برای مشاهده ی کانی هاوتشخیص آن ها